Nederlands English

 

Summit in Johannesburg

E+Co Solar Water Heating in Zuid Afrika

E+Co is een Amerikaanse (USA) investeringsmaatschappij die leningen verstrekte aan ondernemers in Afrika, Azië en Latijns Amerika, die als producent, installateur of dienstverlener werkzaam zijn in de schone energie sector (nu geschiedt dit alleen nog in Afrika door dochter Persistent Energy Partners). E+Co huurde Fred in om financiële constructies te ontwikkelen voor Afrika om meer investeringen in deze sector mogelijk te maken, onder meer door hier in Zuid Afrika reguliere banken bij te betrekken. Er wordt in Zuid Afrika inmiddels in toenemende mate geïnvesteerd in Solar Water Heating, onder meer in huizenblokken, bejaardenhuizen (zie foto) en overheidsgebouwen, waardoor de druk op het overspannen electriciteitsnet kan afnemen.

 

Paul van Aalst, voormalig Directeur E+Co Europe: "Fred was een bruggenbouwer tussen de leveranciers en producenten van Solar Water Heating, de gebouweigenaren en de banken. Onder zijn begeleiding zijn de partijen elkaar beter gaan begrijpen en is er een begin gemaakt met samenwerking om passende financiering te realiseren."

Foto: Met strop, vlak voor het houden van de presentatie "Finance of Solar Water Heating", op de Afrikaanse Top voor SWH in Johannesburg.